Αξιολόγηση

©[Vadym Petrochenko] μέσω Canva.com

Ο δάσκαλος θα ζητήσει από τις 7 ομάδες να περιγράψουν στην υπόλοιπη τάξη τα ακόλουθα σημεία:

  • ένα παράδειγμα τροφίμων/ποτών που συνήθως σχετίζονται με αυτό το είδος πλαστικού
  • είναι επαναχρησιμοποιήσιμο το συγκεκριμένο είδος πλαστικού που σχετίζεται με το συγκεκριμένο τρόφιμο/ποτό;
  • Αν όχι, πού θα μπορούσε να πεταχτεί;
  • Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τη χρήση αυτού του είδους πλαστικού; Ομαδική συζήτηση.

Επίσης, οι μαθητές θα κληθούν να συμπληρώσουν το ακόλουθο έντυπο αξιολόγησης: