Αξιολόγηση

©[Richard Villalonundefined undefined] via Canva.com

Ο δάσκαλος μπορεί να θέσει στους μαθητές του τις ακόλουθες ερωτήσεις για να αξιολογήσει αυτή τη μαθησιακή δραστηριότητα:

  • Πόσοι άνθρωποι θα ζουν στη Γη το 2050;
  • Μπορείτε να περιγράψετε τις κύριες διαφορές μεταξύ βιώσιμων και μη βιώσιμων συστημάτων διατροφής;
  • Θυμάστε τη γενική ονομασία τουλάχιστον ενός φυτοφαρμάκου;
  • Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων;
  • Μπορείτε να περιγράψετε ένα παράδειγμα βιώσιμου συστήματος τροφίμων;
  • Μπορείτε να περιγράψετε ένα παράδειγμα βιώσιμης επιλογής κατανάλωσης τροφίμων;