Αξιολόγηση

Photo from Stock.Adobe.com/it
Photo from Stock.Adobe.com/it

Ο δάσκαλος μπορεί να κάνει απολογισμό αυτής της μαθησιακής δραστηριότητας θέτοντας τις ακόλουθες ερωτήσεις:

  • Γιατί τα τροφο-χιλιόμετρα βλάπτουν το περιβάλλον;
  • Τι θα μπορούσε να γίνει για να μειωθούν τα τροφο-χιλιόμετρα;

Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να συμπληρώσουν το ακόλουθο έντυπο αυτοαξιολόγησης: