Αποστολή

Photo from Stock.Adobe.com/it

Σκοπός αυτής της Ιστοεξερεύνησης είναι να σας κάνει να αρχίσετε να σκέφτεστε την απόσταση που έχει διανύσει το γεύμα σας πριν καταναλωθεί. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε μεγαλύτερη επίγνωση του αντίκτυπου που έχει αυτό το ταξίδι στο περιβάλλον.

Προκειμένου να ευαισθητοποιήσετε και άλλους ανθρώπους σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει η μεταφορά των τροφίμων στο περιβάλλον, αποφασίσατε να δημιουργήσετε ένα 2σέλιδο φυλλάδιο που θα αναρτηθεί στο διάδρομο του σχολείου σας και θα διανεμηθεί στους συμμαθητές σας, τους καθηγητές και το προσωπικό. Για να δώσετε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για το πώς μπορείτε να συμβάλλετε στη μείωση αυτής της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, το φυλλάδιό σας θα περιέχει επίσης ένα γεύμα που έχει μειωμένα διατροφικά χιλιόμετρα.

Μαζί με τους συμμαθητές σας, θα έχετε ως αποστολή να πραγματοποιήσετε έρευνα και στη συνέχεια να σχεδιάσετε αυτό το φυλλάδιο για να δεσμεύσετε τη σχολική σας κοινότητα να μειώσει τα διατροφικά χιλιόμετρα και τον αντίκτυπό τους.