Εκπαιδευτικές Ψηφιακές Αποδράσεις: Σύγχρονη Τεχνολογία

Τα αποτελέσματα από τη συστηματική βιβλιογραφία των Makri και λοιποί (2021) για τις Ψηφιακές Αποδράσεις ως παιδαγωγικά εργαλεία αποκάλυψαν τα ακόλουθα:

Καινοτόμες, υποσχόμενες, καθηλωτικές, ενεργητικές και συνεργατικές διδακτικές προσεγγίσεις που μπορούν να καθοδηγήσουν και να διαμορφώσουν τα μαθησιακά επιτεύγματα σε μεγαλύτερο βαθμό από τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές μεθοδολογίες.  

  • Εφαρμόζονται κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά άρχισαν να χρησιμοποιούνται και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  • Καλύπτουν κυρίως θέματα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης STEAM, όπου η διεπιστημονικότητα αποτελεί βασική πτυχή και η ψηφιακή μάθηση είναι πιο φυσικά παρούσα.
  • Οι μαθησιακοί στόχοι εστιάζουν στην ανάπτυξη γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με παράγοντες παρακίνησης και δέσμευσης.
  • Η χρήση πραγματικών σεναρίων ή καταστάσεων βελτιώνει την αντίληψη των μαθητών σε σχέση με τον κόσμο που τους περιτριγυρίζει και τα υπάρχοντα προβλήματα.
  • Οι εκπαιδευτικές ψηφιακές αποδράσεις μπορούν να συνεισφέρουν στον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό, εάν εφαρμοστούν σε περιβάλλον ομαδικής εργασίας – μάθηση μέσω κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Διευκολύνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας, καθώς και την ενεργητική μάθηση.
  • Η επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων σχετίζεται με τους μαθησιακούς στόχους του παιχνιδιού.

Αντιπροσωπεύουν τα οφέλη της ενεργητικής μάθησης, πιο συγκεκριμένα τα οφέλη της μάθησης με βάση το παιχνίδι, όπως η βελτίωση των γνωστικών/αντιληπτικών, συμπεριφορικών και συναισθηματικών τομέων, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.  

Επιπλέον, η επιτυχής ολοκλήρωση των Ψηφιακών Αποδράσεων συνδέεται με τις θετικές μαθησιακές εμπειρίες, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών. Επίσης, η ενισχυμένη αυτοπεποίθηση συνδέεται με τη σειρά της με υψηλότερα επίπεδα συμμετοχής και συνεχή ανάπτυξη γνώσεων πέραν των τυπικών μαθησιακών στιγμών.