Εκπαιδευτικές Ψηφιακές Αποδράσεις

Οι εκπαιδευτικές ψηφιακές αποδράσεις έχουν κάποιες δυσκολίες.

  1. Χρόνος και πόροι / προγραμματιστές τεχνικής γνώσης
  2. Ισορροπία του επιπέδου δυσκολίας: εάν είναι πολύ εύκολο, οι μαθησιακοί στόχοι μπορεί να μην επιτευχθούν, εάν είναι πολύ δύσκολο, μπορεί να προκαλέσει απογοήτευση και έλλειψη ενδιαφέροντος

Σε σύγκριση με τις διά ζώσης ασκήσεις, οι εκπαιδευτικές ψηφιακές αποδράσεις έχουν πολλά πλεονεκτήματα:

  1. Είναι οικονομικά αποδοτικές
  2. Είναι προσβάσιμες
  3. Χρησιμοποιούνται και προσαρμόζονται εύκολα

Οι εκπαιδευτικές ψηφιακές αποδράσεις διαφέρουν από τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τους ακόλουθους λόγους:

  • Είναι σχεδιασμένες για μία συγκεκριμένη ομάδα-στόχο.
  • Εστιάζουν σε καλά καθορισμένους μαθησιακούς στόχους.