Εκπαιδευτική Λειτουργία των Ψηφιακών Αποδράσεων

«δωμάτια που περιλαμβάνουν μέρος του μαθησιακού υλικού στους γρίφους τους με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές να πρέπει να μάθουν αυτό το υλικό για να λύσουν τους γρίφους και να επιτύχουν στο δωμάτιο διαφυγής» – López-Pernas και λοιποί., 2019

Σκοπός των προκλήσεων των Ψηφιακών Αποδράσεων είναι η ανάπτυξη μίας βιώσιμης μαθησιακής εμπειρίας, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε κάθε επίπεδο – γνωστικό, συνεργατικό, συμμετοχικό, κ.λπ.

Μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες.

Σε μορφή ομαδικής δραστηριότητας, αναπτύσσονται οι δεξιότητες ομαδικότητας και επικοινωνίας.

Οι  εκπαιδευτικές ψηφιακές αποδράσεις είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να μεταφερθεί η τεχνολογία και η κριτική σκέψη στην τάξη …

Σε οποιαδήποτε μορφή αποφασίσετε να την υλοποιήσετε.