Ενεργητική Μάθηση και Μάθηση βασισμένη στο παιχνίδι (GBL)

Τα WebQuests και οι Ψηφιακές Αποδράσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δραστηριότητες ηλεκτρονικής μάθησης.  

Βασίζονται σε μεθοδολογίες Ενεργητικής Μάθησης και Μάθησης με βάση το παιχνίδι.