Η Δομής της Ενότητας 2

01

Δραστηριότητα 2.1

Μάθηση Βάσει Προκλήσεων (CBL): εισαγωγή και θεωρητικές πτυχές

Δραστηριότητα 2.2

02

Βασικές επιπτώσεις της CBL για τη διδασκαλία και τη μάθηση

03

Δραστηριότητα 2.3

Πώς να δημιουργήσετε σχέδια μαθήματος CBL και πόρους