Οι φάσεις της CBL

Το Πλαίσιο Μάθησης Βάσει Προκλήσεων χωρίζεται σε τρεις αλληλένδετες φάσεις:

  1. Εμπλοκή/Engage (κατά την οποία οι μαθητές μετακινούνται από μια αφηρημένη Μεγάλη Ιδέα σε μια συγκεκριμένη και εφαρμόσιμη πρόκληση),
  2. Διερεύνηση/Investigate (κατά την οποία οι μαθητές διεξάγουν Έρευνα για να δημιουργήσουν μια βάση για εφαρμόσιμες και βιώσιμες λύσεις) και
  3. Δράση/Act (στην οποία αναπτύσσονται και εφαρμόζονται λύσεις με βάση τα στοιχεία σε αυθεντικό κοινό και αξιολογούνται τα αποτελέσματα).