ΠΗΓΕΣ

 1. Carlos KS, de Jager LS, Begley TH. Determination of phthalate concentrations in paper-based fast food packaging available on the U.S. market. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess. 2021 Mar;38(3):501-512. doi: 10.1080/19440049.2020.1859623. Epub 2021 Jan 25. PMID: 33493086.
 2. Cauwenberghe L, Vanreusel A, Mees J, Janssen CR. Microplastic pollution in deep-sea sediments. Environ Pollut. 2013 Nov;182:495-9. doi: 10.1016/j.envpol.2013.08.013. Epub 2013 Sep 12. PMID: 24035457.
 3. Cross, D.T. (2021) Meat-heavy diets in China pose both health and environmental risks, Sustainability Times. Available at: https://www.sustainability-times.com/environmental-protection/meat-heavy-diets-in-china-pose-both-health-and-environmental-risks/ (Accessed: December 23, 2022).
 4. Dong, J. et al. (2018) “Effects of elevated CO2 on nutritional quality of vegetables: A review,” Frontiers in Plant Science, 9. Available at: https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00924.
 5. Duan C, Fang Y, Sun J, Li Z, Wang Q, Bai J, Peng H, Liang J, Gao Z. Effects of fast food packaging plasticizers and their metabolites on steroid hormone synthesis in H295R cells. Sci Total Environ. 2020 Jul 15;726:138500. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.138500. Epub 2020 Apr 6. PMID: 32334352.
 6. Eating processed foods (2020) NHS choices. NHS. Available at: https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/how-to-eat-a-balanced-diet/what-are-processed-foods/ (Accessed: December 19, 2022).
 7. Edwards L, McCray NL, VanNoy BN, Yau A, Geller RJ, Adamkiewicz G, Zota AR. Phthalate and novel plasticizer concentrations in food items from U.S. fast food chains: a preliminary analysis. J Expo Sci Environ Epidemiol. 2022 May;32(3):366-373. doi: 10.1038/s41370-021-00392-8. Epub 2021 Oct 27. PMID: 34702987; PMCID: PMC9119856.
 8. Global Greenhouse Gas Emissions Data, EPA. Environmental Protection Agency. Available at: https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data (Accessed: December 22, 2022).
 9. Hersoug LG, Sjödin A, Astrup A. A proposed potential role for increasing atmospheric CO2 as a promoter of weight gain and obesity. Nutr Diabetes. 2012 Mar 5;2(3):e31. doi: 10.1038/nutd.2012.2. PMID: 23449530; PMCID: PMC3341709.
 10. Kwon JH, Kim JW, Pham TD, Tarafdar A, Hong S, Chun SH, Lee SH, Kang DY, Kim JY, Kim SB, Jung J. Microplastics in Food: A Review on Analytical Methods and Challenges. Int J Environ Res Public Health. 2020 Sep 15;17(18):6710. doi: 10.3390/ijerph17186710. PMID: 32942613; PMCID: PMC7559051.
 11. Plastics, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Environment. Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος . Available at: https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics_el (Accessed: December 21, 2022).
 12. Malik, A., Lan, J. and Lenzen, M. (2016) “Trends in global greenhouse gas emissions from 1990 to 2010,” Environmental Science & Technology, 50(9), pp. 4722–4730. Available at: https://doi.org/10.1021/acs.est.5b06162.
 13. Matthew R. Smith, Samuel S. Myers. Impact of anthropogenic CO2 emissions on global human nutrition. Nature Climate Change, 2018; DOI: 10.1038/s41558-018-0253-3
 14. Myers SS, Zanobetti A, Kloog I, Huybers P, Leakey AD, Bloom AJ, Carlisle E, Dietterich LH, Fitzgerald G, Hasegawa T, Holbrook NM, Nelson RL, Ottman MJ, Raboy V, Sakai H, Sartor KA, Schwartz J, Seneweera S, Tausz M, Usui Y. Increasing CO2 threatens human nutrition. Nature. 2014 Jun 5;510(7503):139-42. doi: 10.1038/nature13179. Epub 2014 May 7. Erratum in: Nature. 2019 Oct;574(7778):E14. PMID: 24805231; PMCID: PMC4810679.
 15. Sakhi AK, Lillegaard ITL, Voorspoels S, Carlsen MH, Løken EB, Brantsæter ALet al.. 2014. Concentrations of phthalates and bisphenol A in Norwegian foods and beverages and estimated dietary exposure in adults. Environ Int73:259-26925173060. 
 16. Schmid C, Cozzarini L, Zambello E. Microplastic’s story. Mar Pollut Bull. 2021 Jan;162:111820. doi: 10.1016/j.marpolbul.2020.111820. Epub 2020 Nov 14. PMID: 33203604.
 17. Soil and land, Environment. Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Available at: https://environment.ec.europa.eu/topics/soil-and-land_el (Accessed: December 28, 2022).
 18. Trans fatty acids and hydrogenated vegetable oils (2009) The Food Safety Authority of Ireland. The Exchange, George’s Dock, IFSC, D01 P2V6, Dublin 1. . Available at: https://www.fsai.ie/faq/trans_fatty_acids.html (Accessed: December 20, 2022).
 19. Vandenberg LN, Hauser R, Marcus M, Olea N, Welshons WV. Human exposure to bisphenol A (BPA). Reprod Toxicol. 2007 Aug-Sep;24(2):139-77. doi: 10.1016/j.reprotox.2007.07.010. Epub 2007 Jul 31. PMID: 17825522.
 20. W.H.O. (2015) Cancer: Carcinogenicity of the consumption of red meat and processed meat, World Health Organization. World Health Organization. Available at: https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/cancer-carcinogenicity-of-the-consumption-of-red-meat-and-processed-meat (Accessed: December 19, 2022).
 21. Zhu, C. et al. (2018) “Carbon dioxide (CO 2 ) levels this century will alter the protein, micronutrients, and vitamin content of rice grains with potential health consequences for the poorest rice-dependent countries,” Science Advances, 4(5). Available at: https://doi.org/10.1126/sciadv.aaq1012.
 22. Ziska, L.H. et al. (2016) “Rising atmospheric CO2 is reducing the protein concentration of a floral pollen source essential for North American bees,” Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 283(1828). Available at: https://doi.org/10.1098/rspb.2016.0414.
 23. Zota AR, Phillips CA, Mitro SD. Recent Fast Food Consumption and Bisphenol A and Phthalates Exposures among the U.S. Population in NHANES, 2003-2010. Environ Health Perspect. 2016 Oct;124(10):1521-1528. doi: 10.1289/ehp.1510803. Epub 2016 Apr 13. PMID: 27072648; PMCID: PMC5047792.
 24. Απορρίμματα στις θάλασσές μας (2021) European Environment Agency. European Environment Information and Observation Network (Eionet). Available at: https://www.eea.europa.eu/el/simata-eop-2010/simata-2014/analytiki-proseggisi/aporrimmata-stis-thalasses-mas (Accessed: December 21, 2022).
 25. Πλαστικά στους ωκεανούς: στοιχεία, επιπτώσεις και νέοι κανόνες (2021) Επικαιρότητα | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Available at: https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20181005STO15110/plastika-stous-okeanous-stoicheia-epiptoseis-kai-neoi-kanones (Accessed: December 21, 2022).
 26. Συντώσης , Λ. and Σκενδέρη , Κ. (2016) Διατροφή και Μεταβολισμός . Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης.
 27. Ταξινόμηση των πλαστικών., European Commission | Access2Markets. Available at: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/content/taxinomisi-ton-plastikon (Accessed: December 21, 2022).