Πόροι και δραστηριότητες για τη CBL

Κατά τη διάρκεια της CBL, οι μαθητές θα χρειαστούν Καθοδηγητικές Δραστηριότητες και Πόρους (ειδικά στη φάση “Διερεύνησε!”). Αυτές θα χρησιμοποιηθούν για να απαντήσουν στις Καθοδηγητικές Ερωτήσεις των μαθητών.

Οι πόροι μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και περιοδικά
 • διαδικτυακά μαθήματα
 • τη σχολική ή δημόσια βιβλιοθήκη
 • Κοινωνικά δίκτυα
 • τοπικούς εμπειρογνώμονες ή εμπειρογνώμονες που βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο μέσω του διαδικτύου

Οι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Προσομοιώσεις
 • Πειράματα
 • Έργα
 • Σειρά προβλημάτων
 • Έρευνα
 • Παιχνίδια
 • Συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων
 • Έρευνες
 • Διαλέξεις,
 • Σχολικό βιβλίο
 • Αναθέσεις εργασιών

Κάθε πόρος ή δραστηριότητα που βοηθά στην αποκάλυψη των γνώσεων που απαιτούνται για την απάντηση των Καθοδηγητικών Ερωτήσεων και την ανάπτυξη μιας καινοτόμου, διορατικής και ρεαλιστικής Λύσης είναι πολύτιμη!