Σκοπός της Ενότητας 2

Αυτή η ενότητα έχει σκοπό να εισαγάγει τη διδακτική θεωρία της Μάθησης με Βάση τις Προκλήσεις (CBL) στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και να τους υποστηρίξει επίσης να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν την CBL, συμπεριλαμβάνοντας τους πόρους των Ιστοεξερευνήσεων και των Ψηφιακών Δωμάτιων Απόδρασης του έργου WASTELINES στα σχέδια μαθήματός τους και ενσωματώνοντας αυτούς τους πόρους στη διδακτική τους πρακτική.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει 3 κύριες δραστηριότητες (ή μαθήματα): Α2.1, Α2.2, Α2.3.