Σχετικά με την πρόκληση….

  • Μια πρόκληση είναι άμεση, εφαρμόσιμη και δημιουργεί ενθουσιασμό.
  • Η επιλογή και η ρύθμιση της Πρόκλησης είναι ζωτικής σημασίας. Αν είναι ενδιαφέρουσα και αρκετά οικεία, οι μαθητές θα αντλήσουν προσωπικό νόημα και θα νιώσουν την αίσθηση της ολοκλήρωσης όταν κατανοήσουν το περιεχόμενο, προτείνουν και εφαρμόσουν μια λύση.
  • Αν η Πρόκληση είναι πολύ ευρεία ή ασαφής, οι μαθητές θα δυσκολευτούν. Αν είναι πολύ στενή, δεν θα μπορέσουν να βιώσουν την αυτοκαθοδήγηση που απαιτείται για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που καλλιεργεί το CBL.
  • Οι προκλήσεις θα πρέπει να είναι δύσκολες και να έχουν πολλαπλές δυνατότητες λύσεων, καθώς και να είναι οργανωμένες και διαμορφωμένες ώστε να υποστηρίζουν τους μαθητές.