Υπάρχουν δύο βασικά είδη WebQuests

Σύντομα WebQuests

Στόχος

Απόκτηση και διατήρηση γνώσεων (2η διάσταση του μοντέλου μάθησης του Marzano).

Γνώση

Επαφή με διάφορες πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο θέμα.

Εφαρμογή

Μπορεί να εκτελεστεί σε μία έως τρεις τάξεις.

Μεγάλα WebQuests

Στόχος

Επέκταση και βελτίωση της γνώσης (3η διάσταση του μοντέλου μάθησης του Marzano).

Γνώση

Βαθιά κατανόηση ενός θέματος που θεωρείται πνευματικό αποτέλεσμα.

Εφαρμογή

Μπορεί να εκτελεστεί μεταξύ μίας εβδομάδας και ενός μήνα. Σχολικό έργο.