Εργασία προς εκτέλεση 3

Ατομική Εργασία

  • Πάρτε το πρόγραμμα πρόκλησης που σχεδιάσατε προηγουμένως και προσαρμόστε το ώστε να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν από τους εκπαιδευτικούς πόρους του Wastelines (μια Ιστοεξερεύνηση ή ένα ψηφιακό δωμάτιο απόδρασης). Οι διαδικτυακές δοκιμασίες και τα ψηφιακά διαλείμματα Wastelines μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση: https://wastelines.eu/platform/.
  • Προσαρμόστε την πρόκληση του προηγούμενου σχεδίου μαθήματος που βασίστηκε στο CBL για να φιλοξενήσει τον εκπαιδευτικό πόρο Wastelines που σας ταιριάζει καλύτερα.
  • Αφού ολοκληρώσετε αυτή την εργασία, μπορείτε να αρχίσετε να σχεδιάζετε ένα νέο Σχέδιο Πρόκλησης, βασισμένο σε μια Ιστοεξερεύνηση ή ένα Ψηφιακό Δωμάτιο Απόδρασης Wastelines, αλλά αυτή τη φορά σχετιζόμενο με το θέμα της κλιματικής αλλαγής (όχι με ένα θέμα υγείας/διατροφής/διατροφής).

Χρόνος εργασίας: 30 λεπτά

ΑΝΤΊ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ….

Τώρα που μάθατε στις Ενότητες 1 και 2 για :

(1) δίαιτα & διατροφή, επεξεργασμένα τρόφιμα, παχυσαρκία και κλιματική αλλαγή,

(2) την προσέγγιση CBL (τι είναι, πώς να χρησιμοποιήσετε την CBL για το σχεδιασμό του μαθήματός σας) και

(3) πώς να εφαρμόσετε μαθήματα βασισμένα στην CBL για θέματα υγιεινής διατροφής & διατροφής ΚΑΙ κλιματικής αλλαγής

είστε έτοιμοι να προχωρήσετε περαιτέρω και να σχεδιάσετε νέα  μαθήματα για τους μαθητές σας, για τα θέματα “υγιεινή διατροφή” και “επιπτώσεις των πλαστικών μιας χρήσης στο περιβάλλον”, τα οποία να βασίζονται στην CBL και τα οποία να περιλαμβάνουν τα Wastelines ψηφιακά δωμάτια αποδράσεων και ιστοεξερευνήσεις . Με αυτόν τον τρόπο θα μεγιστοποιήσετε τα οφέλη αυτής της κατάρτισης και τα ψηφιακά δωμάτια απόδράσεων και τις ιστοεξερευνήσεις που έχει αναπτύξει η κοινοπραξία Wastelines

!Με τον καιρό, θα θέλατε (και θα μπορείτε!) να χρησιμοποιήσετε τους πόρους CBL και Wastelines για να ασχοληθείτε και με άλλα συναφή θέματα στο πρόγραμμα σπουδών του δημοτικού σχολείου, για παράδειγμα την παιχνιδοποίηση των μαθηματικών και της γλωσσικής μάθησης, την εισαγωγή των μαθητών στην STEAM εκπαίδευση μέσω CBL, ψηφιακών δωματίων αποδράσεων και ιστοεξερευνήσεων, την αντιμετώπιση των προβλημάτων ψυχικής υγείας και ευημερίας των μαθητών, την οικοδόμηση ανθεκτικότητας απέναντι στον εκφοβισμό κ.λπ.